Cennik

Czesne miesięczne
999/miesiąc

Kwota uwzględnia dofinansowanie

Po odliczeniu "żłobkowego"
599/miesiąc

Już od 1 kwietnia 2022 r.
Kwota uwzględnia dofinansowanie

Wpisowe
400jednorazowo

Wpisowe obejmuje:

  • ubezpieczenie dziecka
  • kosmetyki pielęgnacyjne
  • ręczniki i śliniaki
  • materiały dydaktyczne i plastyczne
  • naklejki i naszywki na rzeczy osobiste (ubranka, kubeczki itp.)
Stawka wyżywienia
16/dzień

W roku 2021 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.

Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

Dotacje do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego Programu Maluch+ 2021

Dotacja z Rządowego Programu “Maluch+ 2021” w 2021r. wynosić będzie 80zł/ miesięcznie na dziecko objęte opieką żłobkową